ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

greece_square_icon_64Το μάθημα αυτό στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας των ατόμων με αναπηρία, καθώς και στην παροχή τους με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές απαιτήσεις και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.