ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

greece_square_icon_64Αυτή η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει διάφορες πηγές και συνδέσμους σχετικούς με νομικούς κανόνες που αφορούν τις εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, τα οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες, τους καταλόγους των οργανισμών απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.