ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

greece_square_icon_64Αυτή η συλλογή των περιπτώσεων ορθής πρακτικής δίνει πρακτικές συστάσεις πώς να παρέχουν στα άτομα με αναπηρίες  ομαλότερη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία που πραγματοποιείται μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλη την Ευρώπη.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
anbimedia, Design

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information
contained therein.